افتخارات شرکت

ISO

پتنت اختراع

 • پتنت-(1)
 • پتنت-(2)
 • پتنت-(3)
 • پتنت-(4)
 • پتنت-(5)
 • پتنت-(6)

گواهی اختراع مدل سودمند

 • ژوان-(1)
 • ژوان-(2)
 • ژوان-(3)
 • ژوان-(4)
 • ژوان-(5)
 • ژوان-(6)
 • ژوان-(7)

شرکت فناوری پیشرفته

بخش تحقیق و توسعه فناوری مهندسی

صنایع کوچک و متوسط ​​مبتنی بر علم و فناوری در استان هبی

گواهی افتخار

شرکت های کوچک و متوسط ​​"تخصصی و جدید" در استان هبی

موسسات تحقیق و توسعه در استان هبی